ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร รร.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

::เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารสถานศึกษา::

[1] งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

[2] งานบริหารวิชาการ

[3] งานบริหารทั่วไป

[4] งานบริหารบุคคล

[5] งานบริหารงบประมาณ

[6] คำสั่งโรงเรียนบ้านหลวง

[7] ประกาศโรงเรียนบ้านหลวง

[8] บันทึกข้อความโรงเรียนบ้านหลวง

[9] หนังสือสั่งการจากหน่วยงานอื่นๆ

[-] แบบฟอร์มและอื่นๆ

ไฟล์ตัวอย่างการเขียนโครงการ 2563

[-] ไฟล์โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

แบบ กคศ.ต่างๆ ผอ.สถานศึกษา

[-] ว.17

ไฟล์ตัวอย่างการเขียนโครงการ 2564

[-] ดาวน์โหลดรายละเอียดการเขียนโครงการ 2564 (ล่าสุด)

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version