ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร รร.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ไฟล์ตัวอย่างการเขียนโครงการ 2563

[1] ไฟล์โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

ไฟล์ตัวอย่างการเขียนโครงการ 2564

[2] ดาวน์โหลดรายละเอียดการเขียนโครงการ 2564 (ล่าสุด)

::เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารสถานศึกษา::

[3] งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

[4] งานบริหารวิชาการ

[5] งานบริหารทั่วไป

[6] งานบริหารบุคคล

[7] งานบริหารงบประมาณ

[8] คำสั่งโรงเรียนบ้านหลวง

[9] ประกาศโรงเรียนบ้านหลวง

[-] บันทึกข้อความโรงเรียนบ้านหลวง

[-] หนังสือสั่งการจากหน่วยงานอื่นๆ

[-] แบบฟอร์มและอื่นๆ

แบบ กคศ.ต่างๆ ผอ.สถานศึกษา

[-] ว.17

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version