Home
หน้าแรก

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหลวง

ทำเนียบบุคลากร

รายชื่อและตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร-แบบฟอร์มอื่น

E-office

ระบบหนังสือรารชการ

E-slip

ระบบสลิปเงินเดือน

ติดต่อโรงเรียน

052-010549

อีเมล

blschool60@gmail.com

ทำเนียบบุคลากร

โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

ชื่อ-สกุล : 

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ : 

ตำแหน่งเลขที่ : 4382

วุฒิการศึกษา : 

ประสบการณ์การทำงาน :  ปี

ชื่อ-สกุล : นางชยาภรณ์ แสนศรี

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ : 4389

วุฒิการศึกษา : ค.บ.(ภาษาไทย)

ปฏิบัติหน้าที่ : หน.งานบริหารงบประมาณ, ครูประจำชั้น ป.4

ชื่อ-สกุล : นางสาวกฤติมากร อึ่งบำเหน็จ

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ : 97

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ปฏิบัติหน้าที่ : หน.งานบริหารบุคคล ครูประจำชั้น ป.2

ชื่อ-สกุล : นางสายทอง กาจง

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ : 103775

วุฒิการศึกษา : ค.บ.(สังคมศึกษา)

ปฏิบัติหน้าที่ : หน.งานบริหารวิชาการ, ครูประจำชั้น ป.6

ชื่อ-สกุล : 

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : –

ตำแหน่งเลขที่ : 4386

วุฒิการศึกษา : 

ปฏิบัติหน้าที่ : 


ชื่อ-สกุล : นางอารยา คำจันทร์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : –

ตำแหน่งเลขที่ : 5361

วุฒิการศึกษา : ค.บ.(ปฐมวัย)

ปฏิบัติหน้าที่ : งาน DMC , ครูประจำชั้นอนุบาล 3

ชื่อ-สกุล : นางสาวไหมตะวัน กะมล

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : –

ตำแหน่งเลขที่ : 4384

วุฒิการศึกษา : ค.บ.(การประถมศึกษา)

ปฏิบัติหน้าที่ : งานอาหารกลางวัน, ครูประจำชั้น ป.1

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุปราณี กาบแก้ว

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : –

ตำแหน่งเลขที่ : 3192

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ปฏิบัติหน้าที่ : งานบัญชี, ครูประจำชั้นอนุบาล 2

ชื่อ-สกุล : นางปัทมา จันทรา

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

วิทยฐานะ : –

ตำแหน่งเลขที่ : –

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.(การจัดการ)

ปฏิบัติหน้าที่ : งานพัสดุ, ครูประจำชั้น ป.3

ชื่อ-สกุล : 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

วุฒิการศึกษา : 

ชื่อ-สกุล : นางสาววันเพ็ญ สอนคำ

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

ตำแหน่งว่างข้าราชการครู 2 ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่ว่าง : 4382, 4385, 4383,4386

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2564