Home
หน้าแรก

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหลวง

ทำเนียบบุคลากร

รายชื่อและตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร-แบบฟอร์มอื่น

E-office

ระบบหนังสือรารชการ

E-slip

ระบบสลิปเงินเดือน

ติดต่อโรงเรียน

052-010549

อีเมล

blschool60@gmail.com

ทำเนียบบุคลากร

โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

ชื่อ-สกุล : นายประเสริฐ  พอนา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ : ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ : 4382

วุฒิการศึกษา : ศษม. (การบริหารการศึกษา)

ประสบการณ์การทำงาน : 2 ปี

ชื่อ-สกุล : นางชยาภรณ์ แสนศรี

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ : 4389

วุฒิการศึกษา : ค.บ.(ภาษาไทย)

ปฏิบัติหน้าที่ : หน.งานบริหารงบประมาณ, ครูประจำชั้น ป.4

ชื่อ-สกุล : นางสาวกฤติมากร อึ่งบำเหน็จ

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ : 97

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ปฏิบัติหน้าที่ : หน.งานบริหารงานทั่วไป และครูประจำชั้น ป.2

ชื่อ-สกุล : นางสายทอง กาจง

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ : 103775

วุฒิการศึกษา : ค.บ.(สังคมศึกษา)

ปฏิบัติหน้าที่ : หน.งานบริหารวิชาการ, ครูประจำชั้น ป.6

ชื่อ-สกุล : นางอารยา คำจันทร์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : –

ตำแหน่งเลขที่ : 5361

วุฒิการศึกษา : ค.บ.(ปฐมวัย)

ปฏิบัติหน้าที่ : หน.งานบริหารบุคคล งาน DMC และ ครูประจำชั้นอนุบาล 3

ชื่อ-สกุล : นางสาวชัญญาณัฏฐ์   กันทะเว

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : –

ตำแหน่งเลขที่ : 4386

วุฒิการศึกษา : ศบ.บ.(การศึกษาปฐมวัย)

ปฏิบัติหน้าที่ : งาน DMC และ ครูประจำชั้น อนุบาล 2

ชื่อ-สกุล : นางสาวไหมตะวัน กะมล

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : –

ตำแหน่งเลขที่ : 4384

วุฒิการศึกษา : ค.บ.(การประถมศึกษา)

ปฏิบัติหน้าที่ :  งาน กสศ และ ครูประจำชั้น ป.1

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุปราณี กาบแก้ว

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : –

ตำแหน่งเลขที่ : 3192

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ปฏิบัติหน้าที่ : งานบัญชี, งานห้องสมุด ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และครูประจำชั้น ป.5

ชื่อ-สกุล : นางสาววราพร เอ็กสตร็อม

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : –

ตำแหน่งเลขที่ : 4383

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้างานพัสดุ งานธุรการ และครูกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ 

ชื่อ-สกุล : นางสาวนิตยา ปูเขียว

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : –

ตำแหน่งเลขที่ :4385

วุฒิการศึกษา :คบ.5 (ปฐมวัย)

ปฏิบัติหน้าที่ : งานอาหารกลางวัน และครูประจำชั้น ป.1

ชื่อ-สกุล : นางปัทมา จันทรา

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

วิทยฐานะ : –

ตำแหน่งเลขที่ : –

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.(การจัดการ)

ปฏิบัติหน้าที่ : งานพัสดุ และครูประจำชั้น ป.3

ชื่อ-สกุล : นางสาววันเพ็ญ สอนคำ

ตำแหน่ง : แม่บ้าน