Home
หน้าแรก

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหลวง

ทำเนียบบุคลากร

รายชื่อและตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร-แบบฟอร์มอื่น

E-office

ระบบหนังสือรารชการ

E-slip

ระบบสลิปเงินเดือน

ติดต่อโรงเรียน

052-010549

อีเมล

blschool60@gmail.com

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านหลวงจัดพิธีกล่าวอำลาและมอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการครูที่ได้รับการย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนแห่งใหม่ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายวัศพล ชุตินทราศรี ย้ายไปโรงเรียนป่าแงะวิทยา อ.ป่าแดด จ.เชียงราย โดยรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นางชยาภรณ์ แสนศรี ครูชำนาญการพิเศษ) เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียนมอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการครูที่ได้รับย้ายดังกล่าว.