Home
หน้าแรก

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหลวง

ทำเนียบบุคลากร

รายชื่อและตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร-แบบฟอร์มอื่น

E-office

ระบบหนังสือรารชการ

E-slip

ระบบสลิปเงินเดือน

ติดต่อโรงเรียน

052-010549

อีเมล

blschool6@gmail.com

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านหลวงจัดประชุมคณะครูและบุคลากร ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหลวง โดย รักษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง นางชยาภรณ์ แสนศรี ได้แจ้งข้อราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามเอกสารหนังสือนำส่ง เลขที่ ศธ 04049/ว5821 เรื่อง แจ้งรายชื่อสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติของคณะครูและบุคลากรโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยดี