Home
หน้าแรก

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหลวง

ทำเนียบบุคลากร

รายชื่อและตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร-แบบฟอร์มอื่น

E-office

ระบบหนังสือรารชการ

E-slip

ระบบสลิปเงินเดือน

ติดต่อโรงเรียน

052-010549

อีเมล

blschool60@gmail.com

ประกาศ คำสั่งโรงเรียนบ้านหลวงที่ 43 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เนื่องจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง นายหัสพงศ์ งานดี ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนแห่งใหม่ ตามคำสั่งย้ายข้าราชการครูตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหลวงจึงประกาศหนังสือแต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ดังนี้