Home
หน้าแรก

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหลวง

ทำเนียบบุคลากร

รายชื่อและตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร-แบบฟอร์มอื่น

E-office

ระบบหนังสือรารชการ

E-slip

ระบบสลิปเงินเดือน

ติดต่อโรงเรียน

052-010549

อีเมล

blschool60@gmail.com

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านหลวงจัดประชุมคณะครูและบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหลวง โดย รักษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง นางชยาภรณ์ แสนศรี ได้แจ้งข้อราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน อาทิ การวางแผนการจัดการเรียนการสอนของครู โดยการจัดการเรียนการสอนและมอบหมายงานให้นักเรียนไปทำที่บ้าน (On Hand) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 41) และการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ฯลฯ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ด้วย.