Home
หน้าแรก

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหลวง

ทำเนียบบุคลากร

รายชื่อและตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร-แบบฟอร์มอื่น

E-office

ระบบหนังสือรารชการ

E-slip

ระบบสลิปเงินเดือน

ติดต่อโรงเรียน

052-010549

อีเมล

blschool6@gmail.com

เมื่อ วันที่ 1 พ.ย. 2564 โรงเรียนบ้านหลวงใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและมอบหมายงานให้นักเรียนไปทําที่บ้าน (On hand) โดยครูประจําชั้นและครูประจําวิชาจะมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในช่วงหยุดเรียนตามที่ กําหนดในแต่ละวิชาวัน.