Home
หน้าแรก

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหลวง

ทำเนียบบุคลากร

รายชื่อและตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร-แบบฟอร์มอื่น

E-office

ระบบหนังสือรารชการ

E-slip

ระบบสลิปเงินเดือน

ติดต่อโรงเรียน

052-010549

อีเมล

blschool60@gmail.com

โรงเรียนบ้านหลวงจัดอบรมครูผู้สอนตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมออนไลน์สำหรับครูผู้สอน ในวันที่ 2-3 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหลวง วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีทักษะและความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมออนไลน์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ Zoom, Microsoft Team, google Meet และอื่นๆ วิทยากรโดย นายเจษฎา ก้องสาคร ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 .

01