Home
หน้าแรก

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหลวง

ทำเนียบบุคลากร

รายชื่อและตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร-แบบฟอร์มอื่น

E-office

ระบบหนังสือรารชการ

E-slip

ระบบสลิปเงินเดือน

ติดต่อโรงเรียน

052-010549

อีเมล

blschool6@gmail.com

ประชุมคณะครูก่อนเปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านหลวงจัดประชุมคณะครูและบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหลวง โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) ได้แจ้งข้อราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน อาทิ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การวางแผนการจัดการเรียนการสอนของครู การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ฯลฯ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ด้วย.