Home
หน้าแรก

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหลวง

ทำเนียบบุคลากร

รายชื่อและตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร-แบบฟอร์มอื่น

E-office

ระบบหนังสือรารชการ

E-slip

ระบบสลิปเงินเดือน

ติดต่อโรงเรียน

052-010549

อีเมล

blschool60@gmail.com

นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และ 3 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ฮิโนกิแลนด์ แหล่งเรียนรู้
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

00