ทำเนียบบุคลากร โรงเรียนบ้านหลวง
 
ชื่อ-นามสกุล :
นายหัสพงศ์ งานดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 4382
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ค.ม.(บริหารการศึกษา)
ประสบการณ์การสอนและการบริหารสถานศึกษา : 17 ปี                          
เว็บบล็อค : hutsapong.blogspot.com

ประวัติการทำงาน :  2546 - อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
                               2554 - รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา
                               2559 - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
อีเมลถึง ผอ.รร.บ้านหลวง โดยตรงเพื่อติดต่อ/ประสานงานอื่นๆ : polscicu@gmail.comชื่อ-นามสกุล : นางชยาภรณ์ แสนศรี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 4389
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศษ.บ.(ภาษาไทย)
ประสบการณ์การสอน : 15 ปี     
งานที่รับผิดชอบ :  ครูประจำชั้น ป.4, หัวหน้างานบริหารงบประมาณ, งานจัดทำรายงานบัญชีการเงิน,
อีเมล : krukaew8938814@gmail.com   
                 


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกฤติมากร อึ่งบำเหน็จ
ตำแหน่ง : ครู  
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง : 97
วุฒิการศึกษาสูงสุด : วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
ประสบการณ์การสอน: 17 ปี
งานที่รับผิดชอบ :
 ครูประจำชั้น ป.2, งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย, งานประกันคุณภาพการศึกษา
อีเมล : kittimakorn2520@gmail.com

    


ชื่อ-นามสกุล : นางสายทอง กาจง
ตำแหน่ง : ครู  
เลขที่ตำแหน่ง : 103775
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ค.บ.(สังคมศึกษา)
ประสบการณ์การสอน : 8 ปี
งานที่รับผิดชอบ :  ครูประจำชั้น ป.6, หัวหน้างานบริหารวิชาการ                          
อีเมล :
saitong.103775@gmail.com


                    


ชื่อ-นามสกุล :
นายยี่ นามคำ
ตำแหน่ง : ครู  
เลขที่ตำแหน่ง : 4383
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศษ.บ.(พลศึกษา)
ประสบการณ์การสอน : 4 ปี     
งานที่รับผิดชอบ :  ครูประจำชั้น ป.5, หัวหน้างานบริหารทั่วไป, งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                     
อีเมล :
kruyee2529@gmail.com


                    


ชื่อ-นามสกุล :
นายวัศพล ชุตินทราศรี
ตำแหน่ง : ครู  
เลขที่ตำแหน่ง : 4386
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศษ.บ.(การประถมศึกษา)
ประสบการณ์การสอน : 3 ปี          
งานที่รับผิดชอบ :  ครูประจำชั้น ป.5, งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา, งานสหกรณ์โรงเรียน             
อีเมล :
chutintarase@gmail.com

                    


ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภาวรรณ สุราช
ตำแหน่ง : ครู  
เลขที่ตำแหน่ง : 4385
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ค.บ.(การประถมศึกษา)
ประสบการณ์การสอน : 3 ปี      
งานที่รับผิดชอบ :  ครูประจำชั้น ป.1, งานทะเบียนนักเรียน, งานข้อมูล DMC, งานประกันคุณภาพการศึกษา     
อีเมล :
wipawan53121544@hotmail.com


                    


ชื่อ-นามสกุล :
นางอารยา คำจันทร์
ตำแหน่ง : ครู
เลขที่ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ค.บ.(ปฐมวัย)
ประสบการณ์การสอน : 5 ปี
งานที่รับผิดชอบ :     


ชื่อ-นามสกุล :
นางสาวไหมตะวัน กะมล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
เลขที่ตำแหน่ง : 4384
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ค.บ.(การประถมศึกษา) (เกียรตินิยม)
ประสบการณ์การสอน: 2 ปี 
งานที่รับผิดชอบ :  ครูประจำชั้นอนุบาล 3, งานอาหารกลางวันนักเรียน, งานพัสดุ

- ตำแหน่งว่าง -
 

ชื่อ-นามสกุล :
นางอำไพ พรหมโน
ตำแหน่ง : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศศ.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
ประสบการณ์การสอน: 40 ปี 
งานที่รับผิดชอบ :  ครูประจำชั้นอนุบาล 2
อีเมล :
promampaI@gmail.com


                    


ชื่อ-นามสกุล :
นางปัทมา จันทรา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
เลขที่ตำแหน่ง : -
วุฒิการศึกษาสูงสุด : บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ประสบการณ์การสอน : 7 ปี 
งานที่รับผิดชอบ :  ครูประจำชั้น ป.3, งานพัสดุ                         
อีเมล :
pattama.banluang@gmail.com


                    


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนุศรา ธิปั๋น
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด : วท.บ..(เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)
ประสบการณ์การทำงาน : 2 ปี       
งานที่รับผิดชอบ :  งานธุรการ, งานสารบรรณ                
อีเมล :
nusarathipan@gmail.com


                    


ชื่อ-นามสกุล : นางอำไพ พัฒนาผล
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงอนุบาล     
งานที่รับผิดชอบ :  งานดูแลนักเรียนอนุบาล 2      
    


                    


ชื่อ-นามสกุล : นางวันเพ็ญ สอนคำ
ตำแหน่ง : แม่บ้าน (อัตราจ้าง)  
งานที่รับผิดชอบ :  งานทำความสะอาด, งานพัฒนาสภาพแวดล้อม          
    :: ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่  13 มิถุนายน  2563 ::