ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร รร.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

::เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารสถานศึกษา::

[1] งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

[2] งานบริหารวิชาการ

[3] งานบริหารทั่วไป

[4] งานบริหารบุคคล

[5] งานบริหารงบประมาณ

[6] คำสั่งโรงเรียนบ้านหลวง

[7] ประกาศโรงเรียนบ้านหลวง

[8] บันทึกข้อความโรงเรียนบ้านหลวง

[9] หนังสือสั่งการจากหน่วยงานอื่นๆ

[-] แบบฟอร์มและอื่นๆ

คณะครูส่งโครงการปี 60 ที่นี่

[-] ::ให้คณะครูส่งไฟล์โครงการที่รับผิดชอบที่นี่ครับ::

ไฟล์ตัวอย่างการเขียนโครงการ 2561

[-] ดาวน์โหลดไฟล์โครงการ 2561 (ล่าสุด)

แบบ กคศ.ต่างๆ ผอ.สถานศึกษา

[-] ว.17

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version