รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  (อ่าน 154 ครั้ง)

Admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • กระทู้: 66
  • ผู้ดูแลระบบ
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้หลักการวงจรคุณภาพ (PDCA) ปีการศึกษา 2561 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงเพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 66 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 66 คน รวมทั้งสิ้น 149 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ เป็น แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และแบบคำถามปลายเปิด มี 2 ชุด มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 เท่ากับ 0.8739 และ 0.9156 ตามลำดับ ค่าสถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (m) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s)

สรุปผลการรายงาน พบว่า

1) ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่โดยภาพรวมของการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน อยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนระดับผลการดำเนินงานเฉลี่ย (m = 3.60) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ด้านการปรับปรุงเพื่อพัฒนา (Action) อยู่ในระดับมากมีคะแนนผลการดำเนินงานเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 3.72 รองลงมาคือ ด้านการวางแผนการปฏิบัติ (Plan) อยู่ในระดับมาก มีคะแนนผล การดำเนินงานเฉลี่ย คือ 3.60 ด้านการตรวจสอบประเมินผล (Check) อยู่ในระดับมาก มีคะแนนผลการดำเนินงานเฉลี่ย คือ 3.56 และด้านการดำเนินงาน (Do) มีคะแนนผลการดำเนินงานเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ 3.53

2) ความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมของความพึงพอใจ ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนระดับความพึงพอใจเฉลี่ย (m = 3.76) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ ด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย สูงที่สุด คือ 3.80 รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.74 และด้านปัจจัย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ 3.73

3) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สรุปได้ดังนี้ ครูและบุคลากรยังไม่เข้าใจในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ไม่ชัดเจน ครูและผู้ปกครองขาดความรู้ทางด้านจิตวิทยาพัฒนาเด็กในแต่ละวัย ครูมีภาระงานมาก ทำให้ทำงานได้ไม่เต็มที่ นักเรียนสื่อสารภาษาไทยยังไม่ชัดเจน เนื่องจากใช้ภาษาถิ่นและหลากหลายชนเผ่า การติดตามและสรุปงานล่าช้า นักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความหลากหลายของชนเผ่า การกำกับติดตามพฤติกรรมของนักเรียนมีน้อย ขาดการเอาใจใส่ในด้านการประเมินผล งบประมาณไม่เพียงพอ การประสานติดต่อกับหน่วยงานอื่นๆยังไม่ต่อเนื่อง ควรสร้างความตระหนัก ความเข้าใจและจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนร่วมกัน ให้กับบุคลากรทุกฝ่ายและผู้ปกครอง ควรจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ให้เป็นระบบ มีรูปแบบที่ชัดเจน ควรเพิ่มเติมความรู้ด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็กในแต่ละวัยให้กับครูและผู้ปกครองเสริมสร้างกำลังใจให้กับบุคลากรทุกฝ่าย