Home
กลับหน้าแรก

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหลวง

ทำเนียบบุคลากร

รายชื่อและตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร-แบบฟอร์มอื่น

E-office

ระบบหนังสือรารชการ

E-slip

ระบบสลิปเงินเดือน

ติดต่อโรงเรียน

052-010549

อีเมล

blschool60@gmail.com

ทำเนียบบุคลากร

โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

นายหัสพงศ์ งานดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ : 4382

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ค.ม. (บริหารการศึกษา)

โทรฯ : 052-010549

อีเมล : polscicu@gmail.com

นางชยาภรณ์ แสนศรี

ครู

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ : 4389

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (ภาษาไทย)

ปฏิบัติหน้าที่ : หน.งานบริหารงบประมาณ, ครูประจำชั้น ป.4

นางสาวกฤติมากร อึ่งบำเหน็จ

ครู

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ : 97

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. (บริหารการศึกษา)

ปฏิบัติหน้าที่ : หน.งานบริหารบุคคล ครูประจำชั้น ป.2


นางสายทอง กาจง

ครู

วิทยฐานะ : –

ตำแหน่งเลขที่ : 103775

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (สังคมศึกษา)

ปฏิบัติหน้าที่ : หน.งานบริหารวิชาการ, ครูประจำชั้น ป.6

นายวัศพล ชุตินทราศรี

ครู

วิทยฐานะ : –

ตำแหน่งเลขที่ : 4386

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 

ปฏิบัติหน้าที่ : หน.งานระบบประกันคุณภาพฯ, ครูประจำชั้น ป.5


นางอารายา คำจันทร์

ครู

วิทยฐานะ : –

ตำแหน่งเลขที่ : 5361

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (ปฐมวัย)

ปฏิบัติหน้าที่ : งาน DMC , ครูประจำชั้นอนุบาล 3

นางสาวไหมตะวัน กะมล

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : –

ตำแหน่งเลขที่ : 4384

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (การประถมศึกษา) 

ปฏิบัติหน้าที่ : งานอาหารกลางวัน, ครูประจำชั้น ป.1

นางสาวสุปราณี กาบแก้ว

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : –

ตำแหน่งเลขที่ : 3192

วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ปฏิบัติหน้าที่ : งานการเงิน, ครูประจำชั้น ป.4

นางปัทมา จันทรา

ครูอัตราจ้าง

วิทยฐานะ : –

ตำแหน่งเลขที่ : –

วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การจัดการ)

ปฏิบัติหน้าที่ : งานพัสดุ, ครูประจำชั้น ป.3

นางอำไพ พรหมโน

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

วิทยฐานะ : –

ตำแหน่งเลขที่ : –

วุฒิการศึกษา : วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

ปฏิบัติหน้าที่ : ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางสาวนุศรา ธิปั๋น

เจ้าหน้าที่ธุรการ

วิทยฐานะ : –

ตำแหน่งเลขที่ : –

วุฒิการศึกษา : วท.บ. (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)

ปฏิบัติหน้าที่ : งานธุรการและงานสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

นางสาววันเพ็ญ สอนคำ

แม่บ้าน


ตำแหน่งว่างข้าราชการครู 2 ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่ว่าง :4385 – 4383

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2564